If you need translation services please contact 503-825-5480

إذا كنتم بحاجة إلى خدمات الترجمة للغة العربية ، فالرجاء ترك بريد صوتي على الرقم 5085-825-503 وسنعاود الاتصال بك لاحقاً.

如果您需要中文翻译服务,请留言到503-825-5085,我们将回复您的电话。

Kung kailangan ninyo ng tagapagsalin sa wikang Filipino, magiwan lang po kayo ng mensahe sa 503-825-5085 at sasagutin namin ang inyong tawag.

만약에 한국어 통역 서비스가 필요하시다면, 503-825-5085로 전화하셔서 메세지를 남겨 주시면 저희가 전화를 드리겠습니다.

اگر به مترجم فارسی نیاز دارید، لطفا با شماره 503-825-5085 با ما تماس بگیرید، پیام بگذارید و ما با شما تماس خواهیم گرفت.

Если вам нужны услуги по переводу на русский язык, оставьте голосовое сообщение по номеру телефона 503-825-5085, и мы вам перезвоним.

Si usted necesita servicios de interpretación en Español, por favor deje un mensaje de voz al 503-825-5085 y le regresaremos la llamada.

Nếu quý vị cần dịch vụ thông dịch cho người Việt, xin vui lòng để lại thư thoại tại số 503-825-5085 và chúng tôi sẽ gọi lại cho quý vị.